Skjutbanan


Ni vet väl att vi även har en skjutbana?

Belägen i nära anslutning till butiken hittar ni vår lerduvebana. För tillfället har vi 17 kastare igång och det är bara att lösa serier i butiken.

Priser

  • Kaliber 12 150 SEK
  • Kaliber 20 160 SEK


REGLER

Säkerhetsbestämmelser för civilt skytte 2010 års upplaga gäller som säkerhetsmanual på skjutbanan för gäster och skjutledare. Låneexemplar finns i reception. Nedan beskrivs delar av SäkB.

1.3.1 Ansvar:

Var och en har ett ständigt ansvar för sin egen och andras säkerhet.

1.3.2 Delaktighet:

Alla skyttar och funktionärer skall aktivt medverka till att säkerhetsbestämmelserna följs.

1.3.3 Ingrepp vid fara:

Den som upptäcker att någon bryter mot säkerhetsbestämmelserna eller som uppfattat annan fara skall omedelbart ingripa. Vid omedelbar fara kommenderas ”Avbryt. Eld upphör eller Stopp”.

1.3.4 Rapportering:

Alla har skyldighet att rapportera brott mot säkerhetsbestämmelserna till skjutledare, som tar ställning till hur man går vidare.

1.4 Skyttens eget ansvar:

– Vid all vapenhantering skall alltid vapen behandlas som om det vore laddat.

– Skytt får inte handskas med vapen eller ammunition utan att känna till hur de fungerar och vilka bestämmelser som gäller för hantering.

– Före skjutning skall skytt kontrollera att loppet är urdraget och fritt från främmande föremål.

– Det är förbjudet att rikta ett vapen – laddat eller oladdat mot personer eller i annan riktning så att det kan innebära fara. Alla vapen skall hanteras i säker riktning uppåt eller ner mot marken. – Provriktning får endast ske på angiven plats och mot anbefallt mål.

– Vapen får inte lämnas utan tillsyn.

– Vapen som skall överlämnas av en skytt till en annan eller som förs från skjutplatsen får inte vara laddat.

– Laddning för inte äga rum förrän skytten befinner sig på skjutplatsen.

– Ansvarig skjutledare skall vara utsedd då två eller fler skyttar skjuter samtidigt.

– Den som skjuter ensam är ansvarig för säkerheten på samma sätt som skjutledare.

– Det är förbjudet att uppehålla sig framför skytt i skjutställning.

– Dubbelpipiga gevär måste bäras brutna och övriga gevär med öppet slutstycke.

– Det är förbjudet att vidröra eller hantera en annan skytts vapen utan dennes medgivande.

– Det är förbjudet att vid vapenhantering vara påverkad av alkoholhaltiga drycker eller droger.

1.5.6 Skjutledare:

– Vid all skjutning skall skjutledare utses.

– Har skjutledare inte utsetts skall skyttarna själva utse sådan. Skjutledaren är ansvarig för säkerheten på skjutplatsen och skjutningens genomförande.

– Skjutledaren skall vara väl insatt i gällande säkerhetsbestämmelser och är närmast ansvarig för att åtgärder vidtas för att förebygga olyckshändelser vid skjutningen.

– Skjutning får endast ske på kommando av skjutledaren.

Skjutledaren skall före skjutning:

– Kontrollera att banan är fri innan ”ladda” får kommenderas. – Kontrollera att skyttarna åtlytt givna kommandon.

Skjutledaren skall under skjutning:

– Kontrollera att skyttarna hanterar vapnen korrekt och i övrigt följer gällande regler.

– Kontrollera att skyttarna åtlyder givna kommandon.

– Vid uppkommen fara omedelbart kommendera ”Avbryt – eld upphör” eller ”Stopp” och ”Patron ur”.

Skjutledaren skall efter skjutning:

– Ge kommando för ”Eld upphör/stopp” och ”Patron ur/plundra vapen”.

– Genomföra visitation efter skjutning (innan vapnet förs bort från skjutplatsen).

Övrigt:

– Tillåten skjutplats är angiven av skjutledare.

– Sjukvårdsmaterial finns på anvisad skjutplats samt i receptionen.

– Tillåtna vapen är endast klass 1 vapen.

– Det är absolut förbjudet att lämna anvisad skjutplats under pågående skjutning. – Hörselskydd skall alltid användas